Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ‘Jouw zwangerschapscursus; Individuele zwangerschapscursus’. De docent is Rosa Huisman–van Kessel, hierna genoemd als ‘Jouw zwangerschapscursus. Onder cursist wordt de vrouw verstaan die de zwangerschapscursus volgt of coaching doet.

 

Artikel 2. Inschrijving

 1. Aanmelding geschiedt via e-mail of telefonisch. De inschrijving van de individuele zwangerschapscursus is definitief nadat de cursist akkoord gaat met de inhoud van de cursus en er is afgesproken wanneer de cursus zal plaatsvinden.
 2. Bij aanmelding wordt de cursist per e-mail op de algemene voorwaarden gewezen en door de data van de lessen vast te leggen, verklaart de cursist kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 3. Betaling

 1. De factuur wordt per e-mail(PDF) verzonden.
 2. Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen van het cursusgeld.
 3. Het cursusgeld moet vóór aanvang van de eerste les/gesprek worden betaald op het rekeningnummer van Jouw zwangerschapscursus, welke vermeld staat in de factuur.
 4. Wanneer het verschuldigde bedrag niet (tijdig) voldaan wordt, zal eenmaal een herinnering verzonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, de vordering uit handen gegeven worden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.
 5. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar om vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Jouw zwangerschapscursus heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 4. Annulering aanmelding

 1. Annulering van de cursus na inschrijving moet, uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus/coaching schriftelijk of telefonisch geschieden anders blijft de cursist het volledige cursusgeld aan Jouw zwangerschapscursus verschuldigd. Uitsluitend wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname van de cursist, een vroegtijdige bevalling, of de cursist het advies krijgt om niet vaginaal te bevallen, is de annulering kosteloos.

Artikel 5. Annulering door Jouw zwangerschapscursus

Jouw zwangerschapscursus behoudt zich het recht een cursus of gesprek te annuleren bij overmacht. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus of gesprek alsnog te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal het betaalde geld van deze les of gesprek worden geretourneerd.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

Jouw zwangerschapscursus zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Jouw zwangerschapscursus is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de individuele zwangerschapscursus en coaching.
 2. Indien Jouw zwangerschapscursus op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus/coaching, waarvoor men zich heeft ingeschreven.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Jouw zwangerschapscursus is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

Artikel 8. Klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Jouw zwangerschapscursus. Aangezien Jouw zwangerschapscursus een goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, zal elke klacht zorgvuldig bekeken en afgehandeld worden.

Artikel 9. Eigendom materialen

Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Jouw zwangerschapscursus en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven.

 

 

Privacyverklaring van Jouw zwangerschapscursus

 

Jouw zwangerschapscursus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: https://www.jouw-zwangerschapscursus.nl

Email: info@jouw-zwangerschapscursus.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw zwangerschapscursus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind

je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw zwangerschapscursus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om de diensten bij je te kunnen uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw zwangerschapscursus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw

zwangerschapscursus) tussen zit.

Jouw zwangerschapscursus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Word: voor het generen van de factuur.

PowerPoint: voor het vormgeven van de cursus.

Webmail (Transip email): voor het ontvangen en versturen van emails.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw zwangerschapscursus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren

de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

– Bewaartermijn van naam, adres, geboortedatum is 7 jaar. Deze gegevens staan vermeld in de factuur. Facturen moeten voor de belastingdienst 7 jaar worden bewaard

– Bewaartermijn van email en telefoonnummer is 1 jaar. Mocht er problemen zijn bij het indienen van de factuur bij een zorgverzekeraar dan het Jouw zwangerschapscursus de gegevens om contact met je op te nemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw zwangerschapscursus verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw zwangerschapscursus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw zwangerschapscursus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou

genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jouw-zwangerschapscursus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage

door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook

met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jouw zwangerschapscursus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw zwangerschapscursus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem

dan contact op met op per email: info@jouw-zwangerschapscursus.nl.

 

Jouw zwangerschapscursus heeft de volgende maatregelen genomen om jouw

persoonsgegevens te beveiligen:

– Op de laptop die gebruikt word voor de lessen, zijn geen persoonlijke gegevens terug te vinden. Waardoor de persoonlijke PowerPoint presentatie niet naar een cliënt te herleiden is.

– Jouw zwangerschapscursus maakt geen gebruik van een contactformulier op de website waardoor je geen persoonlijke gegevens achterlaat op de website.

– Communicatie geschied enkel via de webmail van Jouw Zwangerschapscursus (https://transip.email), die beveiligt is door middel van TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.